All produktion sker i Hälsingland. Alla priser exkl. moms. 15 dagars faktura.
Welcome to Bok & Tryck

Inledning och syfte
Bok & Tryck värnar om att skydda den personliga integriteten. Vi har därför utformat denna integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Syftet med denna policy är att säkerställa att Bok & Tryck hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Insamling av personuppgifter 
Integritetspolicyn gäller då Bok & Tryck tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till affärer, serviceärenden och övrig kontakt med Bok & Tryck, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av e-handelskonto. I de fall där det saknas rättslig grund, så krävs ditt särskilda samtycke och då finns också möjligheten att begära att få dina uppgifter raderade.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter Bok & Tryck samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför av våra varor och tjänster är:
• Namn och identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
• Adress
• Telefonnummer och e-post
• Betalningsuppgifter
• Kundnummer

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Bok & Tryck behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Bok & Tryck dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, offertförfrågan, fakturering och tillhandahållande av support
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

Behandling av insamlade personuppgifter
Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av medarbetarna och lagras i respektive system. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Adressfiler till utskick
Vi lagrar adressfiler i en månad efter utfört uppdrag. Därefter raderas filen om inte annat avtal har upprättats. Om filen innehåller information som ej har för uppsåt att användas vid tryck kommer filen raderas omgående och ni som personuppgiftsansvarig får information om att rensa filen från data och ladda upp en ny korrekt fil.

Lagringstid
Bok & Tryck sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav.

Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Det gör att webbsidan kan känna igen din dator eller mobila enhet och komma ihåg personliga detaljer och dina inställningar. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobila enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker vår webbplats, men försvinner när du stänger ner webbsidan eller applikationen, vilket innebär att de inte sparas permanent på din enhet.

Vi använder på vår webbplats sessions-cookies och reklam-cookies. Till exempel cookies som kopplar ihop sidvisningar under ditt besök till en samlad session och motsvarande cookies för vårt analyssystem. Reklamcookies använder information om ditt användande av vår och andra webbplatser, t.ex. webbplatser du besöker, för att tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig. Denna typ av annonser kallas för ”intressebaserade annonser”.

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Du kan när som helst radera cookies. Vissa webbläsare låter dig även se alla lagrade cookies, eller ställas in så de automatiskt avvisar cookies. Information om hur du gör det finns i webbläsarens hjälpmeny och/eller dokumentation, du kan också lätt hitta det med ett webbsök efter “radera cookies” och din webbläsares namn samt ditt operativsystem. Vänligen var medveten om att förändringar i din webbläsare kan förhindra vår webbplats och andra från att fungera korrekt.

Ändring av integritetspolicy
Bok & Tryck har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Bok & Tryck kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Bok & Tryck innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Bok & Tryck

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Bok & Tryck ABOm du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta:

Per Norin, VD
Tel. 0278-105 47